Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod  adresem www.fuka.pl

Operatorem sklepu jest  Pracownia Ceramiki FUKA Sandra Wilczyńska,  z siedzibą w Toruniu przy ul. Podgórnej  26, której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkich  Klientów zamawiających i kupujących produkty w sklepie internetowym.

 
Postanowienia wstępne

Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w  sklepie internetowym.

Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.fuka.pl

Sprzedawca – Pracownia Ceramiki FUKA Sandra Wilczyńska działająca w Toruniu przy ul. Podgórnej  26, (87-100) Wpisana do ewidencji działalności CEIDG pod numerem NIP: 774 312 03 66

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skutecznie dokonała rejestracji konta w sklepie internetowym  poprzez uzyskanie loginu i hasła, celem dokonania zakupu produktu;

Produkt/Produkty – ceramika użytkowa artystyczna, niestandardowa, autorstwa Sandry Wilczyńskiej.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklep

Przepisy prawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827); ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Informacje o produktach
 1. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane ręcznie w oparciu o projekty autorstwa Sandry Wilczyńskiej i podlegają ochronie praw autorskich.
 2. Z uwagi na ręczny sposób wykonania  produktów oraz z uwagi na użycie do ich produkcji niestandardowych materiałów, sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w Produktach. Dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy egzemplarzem tego samego wzoru Produktu, którego zdjęcie zostało zamieszczone w sklepie, a innym egzemplarzem tego wzoru Produktu zamówionego przez Klienta, przy czym różnica w detalu produktów tej samej serii wynika ze specyfiki wykonywania. (Zdjęcia oraz  inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu mogą nie oddawać rzeczywistej wielkości Produktów)
 3. Sprzedawca informuje, że Produkty z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, delikatność i kruchość zastosowanych surowców – powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. 
 4. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych regulaminem zasad postępowania z produktami, nie będą rozpatrywane przez sprzedawcę.

 

Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fuka.pl
  Operatorem sklepu jest Pracownia Ceramiki Fuka z siedzibą w Toruniu, której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są oryginalnie.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

Składanie zamówień:
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.fuka.pl
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku niedostępności produktu termin realizacji ustalam indywidualnie z klientem.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres  e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Sposób przetwarzania danych reguluje Polityka Prywatności.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

 

Koszty i termin wysyłki
 1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w lokalu prowadzącym bezpośrednią sprzedaż Produktów.
 3. Przesyłki nadawane są raz w tygodniu (poniedziałek). Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 2-3 dni robocze).
 4. Klient jest dodatkowo obciążany kosztami dostawy (wysyłki).
 5. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu pozytywnej autoryzacji.

 

Płatności
 1. Płatność za zamówiony produkt może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze produktu), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, kartą płatniczą przez system lub przelewem na konto bankowe sklepu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayU S.A.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

Procedura reklamacji
 1. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym w ciągu 14 dni od zakupu. Koszt przesyłki za produkt reklamowany ponosi klient.
 2. Reklamacji nie podlegają produkty posiadające jakiekolwiek ślady użytkowania oraz uszkodzenia mechaniczne.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

 

Odstąpienie od umowy
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.
 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.
 3. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętych.

 

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe zbierane przez Pracownię Ceramiki FUKA Sandra Wilczyńska za pośrednictwem strony internetowej oraz sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.) .